SELSKABSMEDDELELSE
Nr. 14/2017

Tvis, 22. december 2017

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIGT

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe værdipapirer i TCM Group A/S (“TCM Group” eller “Selskabet”), medmindre det sker på baggrund af oplysninger i det prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet kan fås ved henvendelse til Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.

Overallokeringsretten delvist udnyttet i forbindelse med børsnoteringen af TCM Group. Samlet størrelse på udbuddet øget til DKK 713,6 mio.

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 3/2017 vedrørende fastsættelse af udbudskursen i forbindelse med udbuddet af aktier i TCM Group (“Udbuddet”) og prospektet offentliggjort af TCM Group den 13. november 2017, meddeler TCM Group i dag, at Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (Publ), Sverige (“Carnegie”), som er Stabiliseringsagent i forbindelse med Udbuddet, på vegne af Emissionsbankerne har udnyttet overallokeringsretten delvist på 282.037 aktier til udbudskursen på DKK 98 per aktie over for Selskabets storaktionær, Innovator International S.à r.l.

Således vil det samlede antal udbudte aktier i forbindelse med Udbuddet udgøre 7.282.037 stk. aktier, hvorved det samlede udbud forøges til DKK 713.639.628.

Carnegie fungerer sammen med Danske Bank A/S som Joint Global Coordinators og Carnegie og Danske Bank A/S fungerer sammen med ABG Sundal Collier ASA Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge som Joint Bookrunners.

For yderligere information kontakt venligst:
CEO Ole Lund Andersen, TCM Group, på tlf. +45 97 43 52 00

Om TCM Group
TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem 125 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem flere end 150 gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vigtige oplysninger:

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i TCM Group i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver anden medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS-medlemsstat”) end Danmark, der har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som gennemført i den enkelte EØS-medlemsstat.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med “qualified investors” (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er 1) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af “investment professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller 2) “high net worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af denne meddelelse og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet kan fås ved henvendelse til Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.

Joint Bookrunners og deres tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende Selskabet og den Sælgende Aktionær og ingen andre i forbindelse med udbuddet. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til udbuddet og er ikke ansvarlige over for andre end Selskabet og den Sælgende Aktionær for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til det udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med udbuddet kan Joint Bookrunners og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede investeringer i forbindelse med udbuddet eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af den pågældende Joint Bookrunner og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med udbuddet kan Carnegie (“Stabiliseringsagenten”) (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overtildele værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte værdipapirernes markedskurs på et højere niveau end det, der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabiliserende foranstaltninger. Stabiliserende foranstaltninger kan begynde fra værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen A/S og kan, hvis de påbegyndes, bringes til ophør til enhver tid, men skal afsluttes senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80a2cba0-b759-484f-ac39-9ad23bee0085